آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز)...
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش...
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید حمایتی دام...
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص حمایت از کشاورزان حاصلخیزی،...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت راه¬آهن جمهوری...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای داود منظور به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تمدید تاریخ اجرای تصویب‌نامه...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیرمولد...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات و هزینه‌های...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۴۰۰