آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ـ...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۸۰۹۱۱/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر مقررات...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بند (د) صورتجلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ سازمان...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۹۸ مديرکل...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخش مدارک موردنياز دستورالعمل پذيرش دانشجوي...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره۲۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت‌نام نيروهاي...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با...
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه ايمني حفر دستي چاه
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۵) آيين نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۲۶۶۰۴/ت۲۵۶۴۳هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۶۶۷۵۷/ت۵۹۱۹۱هـ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خط‌مشي¬هاي مديريت، حفاظت و بهره¬برداري پايدار از خاک کشور
۱۸/۱۰/۱۴۰۰