آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۵/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری...
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ کمیسیون...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات¬های...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص قیمت تضمینی محصول چغندرقند برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بعنوان مباشر خرید تضمینی دانه‌های روغنی...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷...
۱۰/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ معاون...
۱۰/۱۲/۱۳۹۹