آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۸، ۱۳۹۹...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸،...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره يک...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه اجرايي بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه اجرايي بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ لايحه بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۳۹۹ شهرداري...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل و حق‌السهم...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطي سيار، ثابت و ارتباطات ماهواره‌اي
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قيمت...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمي برنامه¬هاي توسعه کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص استفاده مرکز آمار ايران از اطلاعات (ريزداده‏هاي) موجود در پايگاه اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هيأت وزيران
۰۷/۰۴/۱۴۰۱