آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين جرايم نقدي موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه تعيين مسئول پيگيري اجرايي‌سازي نقشه مهندسي فرهنگي کشور در دستگاه مجري
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
لغو تصويب‌نامه شماره ۶۰۰۴۳/ت۵۶۸۴۴هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص قيمت فروش کود اوره
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان کازرون استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص اتصال بندر کاسپين به شبکه ريلي
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد فرمانداري ويژه در شهرستان‌هاي کازرون و مرودشت استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان لارستان استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي خنج و داراب استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان سپيدان استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص ماده (۳۶) به نظام‌نامه اجراي قانون ثبت شرکت‌ها ـ مصوب۱۳۱۰ ـ
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان اقليد استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي زنگي‌آباد مرکز دهستان نقش‌رستم بخش مرکزي شهرستان مرودشت استان فارس،...
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه د رخصوص تقسيمات کشوري شهرستان جهرم استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان بوانات استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸