آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آيين‌نامه...
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون تشکيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شکايات و تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اصلاحيه قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۰۹/۰۲/۱۳۹۶
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده۲۰ قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۸/۱۲/۱۳۹۵