آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره‌هاي ۲۰۷۲ الي ۲۰۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۹۳۲/۱۱۰/د مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۱...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط زماني مندرج در بند ۵ آيين‌نامه اجراي ماده ۱۶۵...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه‌هاي شماره ۴۳۰/۸۵۲۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ مديرکل دفتر...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۳۰۵/۱۴۰۰/۶/ش ـ ۱۶/۶/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۱ پيوست شماره ۳ آيين‌نامه و...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
لغو تصويب‌نامه شماره ۲۵۶۳۴/ت۵۲۹۵۱هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۵
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص انتشار مبلغ يکصد و پنجاه هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسلامي با حفظ قدرت خريد...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد چهار شهرک صنعتي در استانهاي اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزي در اراضي ملي توسط...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «براي واحدهاي توليدي» از بند ۳ نامه شماره...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل¬هاي صنفي ـ تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي کسب جايگاه دولت عضو در سازمان همکاري شانگهاي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱