آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۷۳۸۹۹۱ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: موادي از آيين نامه اجرايي...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۲۶۵۴۸ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ دستورالعمل اجرايي...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۶۴۴۱۶ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي ماده...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۰۴۱۳۹ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۲۵۶۳۷ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰،...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۰۳۰۱۵ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۳۷۷۹۹ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۴ تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۰۲۳۹۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ دفترچه...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۷۷۳۰۴۶ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ صورت جلسه شماره ۸۲ مورخ...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۹۴۹۵۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ رديف...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۱۳۹۵۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ مصوبه...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصويب‌نامه شماره۲۱۳۶۰۰/ت۶۲۲۵۵هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد بهارستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مهلت مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲