آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاري) و ساماندهي...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۶) الحاقي به ماده (۸) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌هاي آمارگيري
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (خ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۲۲) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (ب) ماده (۲) آيين‌نامه تشويق صادرکنندگان نمونه
۱۶/۱۱/۱۳۹۶