آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۹) قانون هواي پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌هاي (۱) و (۲) اصلاحي ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح رديف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي...
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح بند (ز) اصلاحي ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
۲۰/۰۴/۱۳۹۷