آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت۶۱۲۱۷هـ مورخ ۳/۸/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱/۷/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بدهي ماليات بر درآمد مؤديان خسارت ديده ناشي از خشکسالي در شهرستان هاي زابل، زهک، نيمروز،...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري وزارت نيرو از منافع بيست و پنج هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۴۰۵) فرعي از...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد (۲) دستگاه خودروي وانت کمک‏دار توليد داخل توسط دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار و چهارصد و دو ميليارد و نهصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰ر۴۰۲ر۵) ريال...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان جايگزين شهيد عباسي مياندوآب
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست سازمان هاي توسعه اي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ريال به صورت تملک دارايي‌سرمايه‌اي به منظور...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌ مديريت شبکه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان‌‌...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد چهارده دستگاه خودروي وانت دو ديفرانسيل عملياتي توليد داخل توسط وزارت نفت
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۲۲۰۴۷) مترمربع از اراضي بخش (۴) واقع در شهرستان بافت، استان...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت¬نامه‏هاي معاضدت قضايي در امور مدني و...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲