آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۵/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۵/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۵/۱۳۹۱
اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب ۱۳۷۸
۰۴/۰۵/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤساي محترم کل دادگستري استانها
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤساي محترم کل دادگستري استانها
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
تعيين ميزان نرخ ديه در سال ۱۳۹۱
۲۷/۱۲/۱۳۹۰
بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به رؤساي محترم کل دادگستري استانها
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤساي کل دادگستري استانها
۲۱/۱۰/۱۳۹۰
اصلاح آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران
۱۳/۰۹/۱۳۹۰
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
۰۹/۰۹/۱۳۹۰