آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤساي محترم کل دادگستري استانها
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
تعيين ميزان نرخ ديه در سال ۱۳۹۱
۲۷/۱۲/۱۳۹۰
بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به رؤساي محترم کل دادگستري استانها
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤساي کل دادگستري استانها
۲۱/۱۰/۱۳۹۰
اصلاح آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران
۱۳/۰۹/۱۳۹۰
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
۰۹/۰۹/۱۳۹۰
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده...
۳۰/۰۸/۱۳۹۰
« بخشنامه»
۳۰/۰۸/۱۳۹۰
تعيين نرخ ديه کامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰
۲۳/۰۷/۱۳۹۰
رؤساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۱۴/۰۷/۱۳۹۰
بخشنامه به کليه کارکنان قضائي و اداري قوه قضائيه
۳۱/۰۶/۱۳۹۰
رؤساي محترم کل دادگستري‌ استان‌ها
۱۹/۰۶/۱۳۹۰
رؤساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۲۲/۰۴/۱۳۹۰
روساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۰