آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رؤساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۱۴/۰۷/۱۳۹۰
بخشنامه به کليه کارکنان قضائي و اداري قوه قضائيه
۳۱/۰۶/۱۳۹۰
رؤساي محترم کل دادگستري‌ استان‌ها
۱۹/۰۶/۱۳۹۰
رؤساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۲۲/۰۴/۱۳۹۰
روساي محترم کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۰
اصلاحيه تبصره ماده۷ آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب۱۳۸۸
۲۷/۰۲/۱۳۹۰
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
بخشنامه شماره۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹
۰۳/۱۲/۱۳۸۹
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹
۲۷/۱۱/۱۳۸۹
آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم
۰۶/۰۵/۱۳۸۹
آئين‌نامه کارگروه‌هاي مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد و مترجمين
۲۵/۰۳/۱۳۸۹
تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
۲۵/۰۳/۱۳۸۹
آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات
۲۱/۰۲/۱۳۸۹
بخشنامه
۲۱/۰۱/۱۳۸۹
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
۲۱/۰۱/۱۳۸۹