آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۹۰) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده(۳) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۵) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (چ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۷) قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحي قانون ايمني راه‌ها...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
۲۰/۱۲/۱۳۹۷