آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (الف) شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض خدمات شهري در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح جزء (ج) بند (۱) تصويب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي مهران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهان‌آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص متناسب سازي دريافت‌هاي بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشوري و لشگري
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت وضعيت مالي ترکيبي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بندهاي (۲) و (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت۵۷۸۳۲هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه‌اي
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (۲۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص کليه دستگاه‌هاي مقرر در سند راهبردي توسعه گردشگري اجراي اقدامات
۱۹/۰۶/۱۳۹۹