آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار رديف شماره (۱۵ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن توليت مسجد مقدس جمکران به ترکيب کارگروه زيارت موضوع تصويب¬نامه شماره ۱۴۹۱۰۷/ت۶۰۵۷۶هـ...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي دولتي‌ برق منطقه‌اي فارس، برق منطقه‌اي آذربايجان،...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانکي ارزان قيمت بابت جبران خسارات وارده به اماکن مسکوني (شهري...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص اقلام و تجهيزات بخش دياليز خريداري¬شده توسط بنياد خيريه زهرا مرداني...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهرنگ نجاتي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حسين سنجراني به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ شش هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ريال به وزارت نيرو به منظور مديريت...
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات لازم جهت تکميل و اجراي طرح (پروژه)¬هاي زيرساختي منطقه مکران
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص قيمت واگذاري سهام شرکت‌هاي داراي بازار فعال و شرکت‌هاي غيربورسي و شرکت‌هاي بورسي غيرفعال
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مالک رحمتي به عنون استاندار آذربايجان شرقي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبات سي¬امين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبات بيست و نهمين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبات بيست و هشتمين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲