آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون دائمي شدن قانون آيين د ادرسي کيفري
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسير جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسير بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون حمايت از حقوق معلولان
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
قانون تفسير چگونگي امهال وام
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۱۵/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۱۷/۱۰/۱۳۹۶