آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
موافقت رياست محترم قوه قضائيه در خصوص آرم و نام جديد برند تجاري بنياد تعاون زندانيان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤساي کل دادگستري‌ها
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
آيين‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
۱۵/۰۸/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤساي کل دادگستري استانها
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهاي قضائي و دادسراهاي سراسر کشور
۰۶/۰۵/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤساي کل دادگستري استانها
۲۲/۰۴/۱۳۹۲
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها
۰۴/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضايي سراسر کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۲
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي
۲۰/۰۳/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات
۰۲/۰۳/۱۳۹۲