آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤساي کل دادگستري استانها
۲۲/۰۴/۱۳۹۲
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها
۰۴/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضايي سراسر کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۲
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي
۲۰/۰۳/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات
۰۲/۰۳/۱۳۹۲
دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي
۱۰/۱۲/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰- ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
آئين‌نامه اجرايي بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب...
۲۰/۰۷/۱۳۹۱