آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آيين نامه پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس شهرها و روستاها
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
آيين‌‌نامه اجرايي جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دايمي برنامه توسعه کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي جزء(۴) بند(الف) ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح مواد(۴) و (۵) آيين‌نامه اجرايي بند(الف) تبصره(۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آيين¬نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۶/۱۳۹۹