آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضايي سراسر کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده
۳۰/۱۱/۱۳۹۳
آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري
۰۸/۱۱/۱۳۹۳
دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
۲۲/۰۶/۱۳۹۳
آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات
۱۱/۰۶/۱۳۹۳
آيين‌نامه جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ـ ۹/۴/۱۳۹۳ به دادگستري استانها
۱۲/۰۴/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به مراجع قضايي سراسر کشور
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
موافقت رياست محترم قوه قضائيه در خصوص آرم و نام جديد برند تجاري بنياد تعاون زندانيان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤساي کل دادگستري‌ها
۲۰/۰۸/۱۳۹۲