آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسکن
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يکپارچه¬شدن اراضي
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه هماهنگي پيشگيري و مديريت پديده گرد و غبار
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۸) قانون هواي پاک
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه مستندنگاري و ثبت تصويري طرح¬ها و پروژه¬هاي کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۷) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۰/۰۳/۱۴۰۰