آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد بيست و شش (۲۶) دستگاه خودروي سواري و چهل (۴۰) دستگاه خودروي وانت توليد داخل...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تمديد اعتبار کالاهاي اظهار شده و ثبت سفارش آن در گمرک
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ريال به سازمان حفاظت نباتات کشور جهت مبارزه...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌ دولتي وابسته و تابع وزارت...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نيرو(شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير))...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه تخصيص مبلغ پنج هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ريال اعتبار به منظور مديريت بحران سيل در...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مهلت مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد پانزده (۱۵) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري سمنان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي کهنوج، قلعه¬گنج، رودبار جنوب، منوجان و بخش فارياب در استان کرمان...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اصلاحي برخي از جداول کتاب مقررات صادرات و واردات
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني انواع خودروي سواري برقي با شماره تعرفه (۸۷۰۳۸۰۰۰)
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبيرکل کميسيون ملي يونسکو با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مديريت...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبيرکل هيئت امناي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با مقامات موضوع بند (هـ) ماده...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲