آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
آيين‌نامه پرداخت اعضاي هيأت علمي و پزشکان درماني تمام وقت
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه‌هاي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون تعرفه¬گذاري خدمات پرستاري و تعديل کارانه¬هاي پرستاري
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين¬نامه حمايت از مالکان، متصرفان قانوني و بهره¬برداران خصوصي و غيردولتي آثار غيرمنقول و بافت¬هاي تاريخي...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره‌برداري ژنتيکي موضوع ماده(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه تعيين مشوق¬هاي موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين‎نامه نحوه تأمين، نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين‌آلات در مديريت بحران
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره‌(۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ج) تبصره‌(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون مديريت بحران کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰