آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ يکصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ريال به منظور جبران خسارات ناشي...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از پلاک ثبتي (۵۲/۳۵۲۶) واقع در بخش (۳) تهران، اراضي يوسف‏آباد به...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
برنامه ملي توسعه سامانه‌ها و زنجيره توليد برق خورشيدي
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه يکپارچه‌سازي خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير برخي از قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانک غيردولتي، مؤسسه اعتباري غيربانکي و...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري دومين اجلاس وزراي علوم و فناوري کشورهاي اسلامي در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم،...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي تهران در خصوص فلسطين در سال ۱۴۰۲
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص قبول کمک‌هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي به صندوق ملي محيط زيست به عنوان...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳