آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ دوازده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ريال اعتبار هزينه‌اي جهت برگزاري...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان‌هاي طبس، بشرويه و بردسکن از توابع استان خراسان جنوبي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي هيئت داوري موضوع بند (۱) ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي‌ دولتي‌ برق منطقه‌اي مازندران، مديريت شبکه...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي يونس عالي پور به عنوان نماينده وزارت صنعت معدن و تجارت در هيئت حمايت...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه عادي...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ يک هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ريال اعتبار به وزارت نيرو جهت تثبيت...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص اعتبار جهت تکميل برنامه عملياتي طرح‌ (پروژه)‌هاي نجات درياچه اروميه، به مبلغ...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تأمين اعتبار باقي مانده هزينه شير رايگان اختصاص يافته دانش آموزان مقطع ابتدايي (اول...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۲) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۵) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت راه و شهرسازي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۳۲)‌ هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۹) فرعي از (۵۰) اصلي، واقع در...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت ديه و جبران خسارت کارکنان نيروهاي مسلح در قبال حوادث مربوط به انجام وظيفه با...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مستثني گرديدن تعداد (۵۰۰) دستگاه خودروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از شمول...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع دو قطعه زمين به مساحت ۵۲/۱۷۹۹۹۸) مترمربع واقع در بخش ثبتي (۳)...
۳۰/۰۴/۱۴۰۳