آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
شيوه‌نامه اجرايي بند (چ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
قانون حمايت از مالکيت صنعتي
۱۹/۰۴/۱۴۰۳
موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور»
۱۹/۰۴/۱۴۰۳
دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامي
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره بها
۲۹/۰۲/۱۴۰۳
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۲۹/۰۲/۱۴۰۳
قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف بين شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران‌ (توانير) و شرکت...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون اصلاح ماده(۱) قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامي بيمه ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۴/۰۹/۱۴۰۲