گروه
جستجو در
فروشگاه

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قوانین مجازات اسلامی

1375 و 1392

(با اصلاحات و الحاقات بعدی)

و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چاپ اول : بهار 1398
قوانین مجازات اسلامی (1357 و 1392)
 ریال  ۱,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)

(دادگستری و نظامی)

نوبت چاپ : اول بهار 1398

معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان

(دادگستری و نظامی)


نوبت چاپ : سوم ، ویراست اول ، بهار 1398
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قانون آیین دادرسی کیفری


نوبت چاپ : اول زمستان 1397
مجموعه تنقیح شده قانون آیین دادرسی کیفری
 ریال  ۸۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قانون مدنی

نوبت چاپ : اول زمستان 1397


مجموعه تنقیح شده قانون مدنی
 ریال  ۸۰۰,۰۰۰
قانون مدنی

نوبت چاپ : اول بهار 1398

اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون مدنی (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)

نوبت چاپ : اول بهار 1398

اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰