آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون...
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج...
۱۸/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح تبصره ماده (۲) آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
۲۰/۱۰/۱۳۹۵