آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹