آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سمنان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربت حیدریه
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی
۰۸/۰۸/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح و تکمیل ماده۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس
۱۵/۰۵/۱۳۹۳