آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴۱تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت حق عضویت سال‌های ۱۳۹۷(۲۰۱۸) و ۱۳۹۸(۲۰۱۹) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک(IEC)
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۴۶۳۳۸/ت۵۵۵۲۱هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند(و) و جزء‌های(۳ـ۲) و(۴ـ۲) بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹