آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‎‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
۲۰/۰۶/۱۳۹۷