آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گلستان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سمنان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربت حیدریه
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند
۲۰/۰۹/۱۳۹۳