آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
۰۴/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهرود
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح و تکمیل ماده ۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس
۲۶/۰۹/۱۳۹۳