آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتقی، معتبر، منسوخ صریح، غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چندرشته‌ای
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص خروج از طبقه‌بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محورها و مؤلفه¬های شاخص¬های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم...
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹