آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۴۴۱ و ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۸ الی ۳۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شمول مقررات ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم بر...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق‌التوزین...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹