آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمینهای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۳۹/۱۶۹/۲...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۹۲۵/۱۰۰/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۳۰/۴۰۹۹۵/د۹۴ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ وزارت...
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۴/۹۵/۲۰۱۰ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ مدیرکل...
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحیه‌های قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا...
۲۹/۱۰/۱۳۹۸