آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ معاون درآمدهای...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۷...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۶۶ و ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ـ ۲/۵/۱۳۸۹...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابـطال بنـد۳ جلـسه ۷۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳، بند۳ جلسه ۲۶۵ـ...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های۴۷۶ الی ۴۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹