آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
لغو تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۰۰/ت۴۶۶۷۳ک مورخ ۱/۸/۱۳۹۰
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۰ الی ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۲ و ۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹