آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای...
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷