آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق¬التولیه و حق¬النظاره و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین¬دستی نفت¬خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ در استان تهران و روز سه‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۸...
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق تبصره به ماده (۷۷) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه ارزش¬گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق جزء (۳) به بند (ب) ماده (۳۵) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی ماده (۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸