آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی...
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۳/۱۳۹۹