آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۱/۱۳۹۱