آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹