آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
الحاق یک بند به ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاق ماده ۷۶ قانون اصلاح...
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات...
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای...
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و...
۲۹/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن...
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
۲۰/۱۰/۱۳۹۱