آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
مصوبات جلسه چهاردهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
لغو تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۰۰/ت۴۶۶۷۳ک مورخ ۱/۸/۱۳۹۰
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹