آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴۱تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹