آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۸ الی ۳۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شمول مقررات ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم بر...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق‌التوزین...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹
۰۲/۰۵/۱۳۹۹