آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴)...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۹/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه...
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
۲۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۰۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور...
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت...
۱۴/۰۷/۱۳۹۳