آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های۴۷۶ الی ۴۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین¬المللی
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۵) تصویب¬نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ارائه گزارش کلیه دستگاههای اجرایی جهت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت¬ها و اقدامات...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات¬رسانی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹