آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی
۱۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۱۳/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل...
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۴