آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
اهداف آموزش عمومی قرآن کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۲