آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۰ الی ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۲ و ۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۴/۰۴/۱۳۹۹