آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی این فرآورده
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹