آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن
۰۹/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب¬نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۴/۱۳۹۵