آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح تبصره ماده (۲) آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح مواد (۴۳) تا (۴۸) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۲۵/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح صدر و بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن
۰۹/۰۶/۱۳۹۵