آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی مصوبه شورای عالی ترافیک با طرح جامع شهر...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرحهای جامع شهری
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع کلانشهر اهواز
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده‌راه ادامه خیابان قارن شهر ساری
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سامن
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیمین‌شهر
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر صالح‌آباد
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهار
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گل‌تپه
۰۹/۰۷/۱۳۹۷